RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Yhdistyksen säännöt

 
Yleisiä säännöksiä
 
1 § Yhdistyksen nimi on Rauman Seudun Lintuharrastajat ry ja kotipaikka Rauman kaupunki.
 
Yhdistyksen toimialueeseen kuuluu kolme (3) kuntaa: Rauma, Eurajoki ja Pyhäranta.
 
2 § Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta, tutkimustyötä ja lintujen sekä muun luonnon suojelua.
 
Tähän päämäärään yhdistys pyrkii pitämällä yhteyttä lintuharrastajien kesken, harjoittamalla keskinäistä tiedotustoimintaa, opastamalla jäseniään alaa edistävissä tutkimustoimenpiteissä, ylläpitämällä mahdollisuuksien mukaan lintuasemia, järjestämällä esitelmä-, valistus- ja muita vastaavanlaisia yleisötilaisuuksia, tekemällä esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja olemalla yhteistyössä muiden samaa toimintaa harjoittavien tahojen kanssa ja muilla vastaavanlaisilla keinoilla.
 
Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys hankkii varoja järjestämällä näyttelyitä, esitelmätilaisuuksia, maksullisia opastettuja linturetkiä ja julkaisemalla kirjoituksia lehdistössä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi anoa ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
 
Mainituissa yleisölle tarkoitetuissa tilaisuuksissa yhdistys voi myydä luonnonsuojelua edistäviä tarvikkeita kuten esim. lintulautoja ja linnunpönttöjä. Yhdistys voi myydä kannatustuotteita ja välittää jäsenilleen lintuharrastuksessa tarvittavia välineitä.
 
Jäsenyys
 
3 § Varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa lintuharrastaja, jonka yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä jäseneksi hyväksyy.
 
Kannatusjäseneksi voidaan ottaa muukin henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
 
Perhejäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.
 
Alle 20-vuotiaat jäsenet ovat nuorisojäseniä.
 
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, jonka ansiot yhdistyksen tukemiseksi tai edistämiseksi harkitaan huomattavaksi ja joka tällaiseen kutsuun suostuu.
 
Jäsenmaksut
 
4 § Yhdistyksen jäsenmaksusta erikseen varsinaisille ja kannatusjäsenille päätetään syyskokouksessa. Nuorisojäseniltä sekä perhejäseniltä peritään alennettu jäsenmaksu. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 
Hallitus
 
5 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja seitsemän muuta varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 
Hallitus voi nimittää yhdistykselle toiminnanjohtajan ja asettaa avukseen toimikuntia ja muita toimihenkilöitä. Hallitus vahvistaa toiminnanjohtajan tehtävät, toimikuntien ohjesäännön ja toimihenkilöiden työnjaon.
 
6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä haluaa.
 
Hallitus on päätösvaltainen hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä.
 
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.
 
 
Nimenkirjoitus
 
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 
 
Tilit
 
8 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus ovat annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanotosta.
 
Kokoukset
 
9 § Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävällä kirjeellä, sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tai paikallisessa sanomalehdessä vähintään viisi päivää ennen kokousta julkaistavalla ilmoituksella.
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä ja nuorisojäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
 
10 § Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-joulukuussa.
 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä joka vuosi.
7. Valitaan tarvittaessa hallituksen jäsen sellaisen hallituksen jäsenen tilalle, jonka tehtävä hallituksesta eroamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi päättynyt kesken toimikauden.
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.
9. Valitaan yhdistyksen edustajat BirdLife Suomi ry:n edustajistoon, sikäli kun sanotun yhdistyksen säännöt valintaa edellyttävät sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen yhdistysten kokousten edustajat.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
11 § Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään
  5.1. tilinpäätös
  5.2. vuosikertomus
  5.3. tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta
7. Valitaan tarvittaessa hallituksen jäsen sellaisen hallituksen jäsenen tilalle, jonka tehtävä hallituksesta eroamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi päättynyt kesken toimikauden
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Keskustellaan asioista, joita jäsenet ovat esittäneet kirjallisena kokoukselle
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
12 § Hallitus voi kutsua yhdistyksen kokouksen koolle muulloinkin. Ylimääräinen kokous pidetään myös jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainitut asiat.
 
Erinäisiä säännöksiä
 
13 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotusten on kummassakin kokouksessa saavutettava kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä tullakseen hyväksytyiksi.
 
14 § Jos yhdistys purkautuu, määrää purkamisesta päättävä jälkimmäinen kokous tavan, jolla yhdistyksen varat, sitten kun velat on maksettu, sopivasti käytetään yhdistyksen tarkoituksen mukaisen toiminnan tukemiseen kuten lintuharrastusta tai luonnonsuojelua edistävään toimintaan.
 
15 § Muussa suhteessa noudatetaan aatteellisia yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä.
 
 
Patentti- ja rekisterihallitus 2019