RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Äänestys- ja vaalijärjestys

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 11. 4.2021
 
Lataa pdf tästä.
 
Äänestys- ja vaalijärjestys – etäosallistuminen ja sähköiset vaalit
 
Tässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä on kuvattu yleiset periaatteet yhdistyksessä tapahtuvista äänestyksistä ja vaaleista, sekä yksityiskohtaisesti todettu periaatteet etäosallistumisesta ja sen käytännön toteuttamisesta. Äänestys- ja vaalijärjestyksellä täydennetään ja joiltain osin täsmennetään yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen määräyksiä. Mitä etäosallistumisessa on sanottu yleisesti kokoukseen osallistumisesta ja päätöksenteosta, sekä asioiden käsittelystä ja päätöksenteosta, sovelletaan myös paikan päällä tapahtuviin kokouksiin.
Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa lähtökohtaisesti jäsenkokouksissa. Hallituksen päätöksellä voidaan kuitenkin suorittaa lisäksi erillisiä sähköisiä, tai postitse tai sähköpostitse tms. järjestettäviä erillisiä jäsenäänestyksiä ja vaaleja. Tällöin on noudatettava soveltuvin osin mitä tässä on mainittu etäosallistumisesta huomioiden kuitenkin yhdistyslain ja sääntöjen määräykset.
 
Yhdistyksen vaaliorganisaationa toimii päätösvaltainen hallitus, joka voi kuitenkin vaalikohtaisesti päättää erillisistä vastuuhenkilöistä tai ääntenlaskijoista, joita on aina oltava kuitenkin vähintään kaksi. Milloin kysymys on kokouksesta, toimitaan yhdistyksen sääntöjen mukaan.
Etäosallistuminen:
 
1. Käyttämisen yleiset periaatteet
– etäosallistumista voidaan käyttää yhdistyksen kaikissa jäsenkokouksissa
– etäosallistumisesta päättää hallitus ja siitä on mainittava riittävän selkeästi kokouskutsussa
– hallituksen tulee huolehtia siitä, että etäosallistuminen on mahdollisimman tasapuolista huomioiden tekniset apuvälineet, yhteydet ja käytettävissä olevat ohjelmat. Käytettävä ohjelma on valittava niin, että mahdollisimman moni pystyy sitä käyttämään
 
2. Läsnäolijoiden ja puhe- ja läsnäolo-oikeiden toteaminen ja tunnistus
– mikäli osallistujaa ei muuten tunneta, hänen tulee varmistaa henkilöllisyys videoyhteyden avulla esittämällä henkilöllisyystodistus tai muulla luotettavalla tavalla.
– puhe- ja läsnäolo-oikeus on jokaisella jäsenellä samoin, kuin osallistuttaessa kokoukseen paikan päällä
 
3. Puheenvuoropyynnöt
– kokouksen puheenjohtaja käy kokouksen alussa läpi ohjeet kokoukseen osallistumisesta
– puheenvuoropyyntö voidaan tehdä esim. käsipystyyn-ominaisuudella, kirjoittamalla tai avaamalla mikrofoni ja ilmaisemalla puheenvuoropyyntö. Tarvittaessa voidaan tehdä myös erillinen puheenvuoropyyntölomake
– työjärjestyspuheenvuorot voi aina pyytää avaamalla mikrofoni
 
4. Esitysten tekeminen ja asioiden käsittely
– oikeus tehdä esityksiä on sama riippumatta siitä, osallistuuko paikan päällä vai etänä
– jotta asia tulisi käsittelyyn sitä tulee kannattaa, kokouksen puheenjohtaja voi kuitenkin ottaa asian keskusteluun, vaikkei sitä olisi kannatettu. Päätöksen tekeminen edellyttää kuitenkin kannatusta, ellei sitä todeta puheenjohtajan aloitteesta yksimieliseksi
– mikäli käsittelyssä on asialistalla erikseen oleva, tai muu hallituksen valmistelema asia, se tulkitaan niin sanotuksi pohjaesitykseksi, josta tehdään päätös ilman kannatusta
– asian esittelyn jälkeen siitä avataan keskustelu ennen päätöstä, keskustelun jälkeen puheenjohtaja tekee ehdotuksen asiakohdan käsittelystä ja päättää käsittelyn
 
5. Äänestykset
– mikäli asian käsittelyssä on tehty kannatettu esitys, päätöksestä äänestetään enemmistö- äänestyksellä
– äänestystapana milloin käytössä on etäosallistumismahdollisuus, on avoin äänestys, muutoin siitä päätetään kokouksessa, puheenjohtaja tekee pohjaesityksen äänestystavasta
– tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa
 
6. Vaalit
– kokouksessa tehtävissä henkilövalinnoissa, mikäli ehdokkaita on asetettu enemmän kuin on paikkoja, suoritetaan vaali.
– vaali on enemmistövaali, jossa ääniä voi antaa yhtä paljon kuin on paikkoja, yksi ääni ehdokasta kohden
– erillisessä postitse tai sähköisesti tapahtuvassa vaalissa käytössä on yhdistyslain edellyttämä suhteellinen vaali, käytettävä vaalitapa on tällöin henkilökohtainen suhteellinen vaali
– tasatilanteessa ratkaisee arpa
– vaalissa voidaan käyttää äänestyssovelluksia joissa vaalisalaisuus on turvattu, tällöin on huomioitava myös vaihtoehto tyhjä
 
7. Ongelmatilanteet
– mikäli kokoukseen osallistuminen etäyhteyksin ei onnistu tai keskeytyy teknisen ongelman takia, kokous on keskeytettävä, mikäli se johtuu kokouksen järjestäjästä
– mikäli keskeytyksen syynä on kokouksen järjestäjästä riippumattomat syyt esim. tietoliikenneyhteyksissä, kokousta voidaan jatkaa
– ongelmatilanteissa on huomioitava pöytäkirjaamisessa kokouksen läsnäolijat tosiasiallisen osallistumisen mukaisesti
 
8. Voimaantulo ja muutokset
– nämä periaatteet astuvat voimaan ja niitä voidaan käyttää kaikissa kokouksissa ja kokouksen asiakohdissa, jotka toteutuvat tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksymisen jälkeen
– tätä äänestys- ja vaalijärjestystä voidaan muuttaa enemmistöpäätöksellä yhdistyksen kokouksessa, milloin siitä on mainittu kokouskutsussa tai erillisellä jäsenäänestyksellä